Tokusei Chuka Don no Gu (Kaisen)

นํ้าหนักสุทธิ : ตามน้ำหนักของสินค้า
จำนวนแพ็ค : –
อายุของสินค้า : 365 วัน
การเก็บสินค้า : ต่ำกว่า -18 °C
วิธีการปรุงอาหาร : อุ่นในน้ำเดือดเป็นเวลา 8 นาที


ขึ้นไปบนสุด